Афганистанското училище в действие / The Afghan Refugee School in action

(find EN below)

Афганистанското училище вече работи. Ще бъде отворено 4 дни в седмицата. В момента в него учат 70 души в три групи – 20 деца в предучилищна и начална училищна възраст с програма за начално училище ; 30 юноши и млади мъже, 30 момичета и млади жени – математика и английски. Когато имаме достатъчно материали и „мебелировка“ за малки деца, ще приемаме и деца от 2 годишна възраст.

Броят на учениците сега е малък, защото афганистанците отново започнаха да се опитват да напуснат страната, тъй като имат малък шанс да получат закрила у нас, тъй като България като цяло счита Афганистан за сигурна страна.

Учителка от Афганистан създаде училището, събра екип и се опитва да привлича все повече хора, за да бъде по-устойчиво. Тя преподава всички училищни предмети, а двама мъже преподават английски. Друга учителка участва в подготовката на уроците и се подготвя да преподава на по-късен етап. Няколко мъже и момчета помагат в подготовката на материалите и всичко останало.

Материалите, които имаме дотук са от българи, афганистански бежанци, от другото училище в лагера (което се движи също от независими доброволци), а вчера получихме и две големи кутии от УНИЦЕФ.

Ето списък с някои от нуждите ни в случай, че искате да ни помогнете:

 • Принтер (ще го включваме в лаптоп, така че с USB кабел)
 • Подложка за лаптоп
 • Канцеларски материали: хартия за принтер / джобове за документи A4 / плакатен формат картони / кадастрони – цветни и бели / маркери за хартия – повече цветове, скосен връх / маркери за бяла дъска – скосен връх / сухо лепило / телбод и телчета
 • 2 печки (за огромна студена стая) – предпочитаме конвекторни
 • електрическа кана
 • 30 малки раници
 • илюстрирани книжки на дари (фарси)
 • дебела изкуствена настилка за под – тип „пъзел“ – за около 15 кв. м.
 • 30 малки черни дъскички (за писане с тебешири)
 • образователни плакати / карти / глобус и подобни
 • играчки за детска градина – пластмасови конструктори с по-едри части, пластмасови фигурки – животинки и други, колички – нещата, от които порасналите ви деца вече не се нуждаят (ако не е в списъка, моля пишете ни за да преценим дали е подходящо)

В страничното меню можете да видите профила ми във ФБ, както и e-mail адрес. Това е ФБ групата ни

EN

The Afghan school just started. It will be open 4 days a week. It is currently teaching 70 students – 20 children are doing primary school classes; 30 teenage boys and young men and 30 teenage girls and young women are doing math and English. When we get enough materials and „furniture“ for little kids, the teachers will accept children as young as two years old.

The numbers are down because Afghans are trying to leave Bulgaria as they have little chance to be granted asylum here as Bulgaria considers Afghanistan a safe country. 

A female teacher from Afghanistan started the school, and she has built a team and trying to add more and more people to it to make it more sustainable. She is teaching the primary school subjects and math for older students, and two men are teaching English. Another female teacher is taking part in lesson planning and preparing to teach at some point. Several men and boys are helping with materials preparation and anything else.

The materials have come from Bulgarians, Afghan refugees, the other camp school (run by independent volunteers too) and we got two boxes from UNICEF yesterday.

Here is a list of some of our needs if you wish to donate:

 • Printer (to plug into a laptop, so with USB cable)
 • Laptop cooling pad
 • Stationery: printer paper / plastic A4 sleeves / thick poster size paper – different colors / paper markers (many colors) with chisel tips / whiteboard markers with chisel tips / dry glue / stapler + staples
 •  2 heaters (we have a huge cold room) – preferably convector type 
 • electric kettle
 • 30 little backpacks
 • illustrated books in Dari 
 • thick puzzle shaped foam mats to cover about 15 square metres
 • 30 little black slates (for chalk drawing)
 • educational posters, maps, globe, etc.
 • toys suitable for kindergarten play – plastic brick construction kits, plastic animals, little cars – anything your grown-up kids not not need anymore (please write to us to ask us if suitable)

On the right-hand menu you will find my FB account and my e-mail address. This is our FB group

 

Реклами

Сирийско семейство за Сирия / A Syrian family on Syria

SHE (a young educated Syrian Kurdish refugee in Bulgaria, Sunni Muslim Agnostic): / ТЯ (млада образована сирийка, от кюрдски произход, бежанка в България, мюсюлманка-агностик, сунит)

My grandpa was an activist .. they took off his nails for typing publications. / Дядо ми беше активист … изтръгнаха му ноктите заради това, че пише публикации.

My best friend was raped in Assad jail for protesting and now he is addicted to heroin and suicide. / Най-добрият ми приятел беше изнасилен в затвор на Асад заради това, че протестира, и сега е пристрастен към хероин и иска да се самоубие.

I was little and one girl slapped me and my dad and school could not do anything because she was Alawi. / Бях малка и едно момиче ме удари, а баща ми и училището не можаха да направят нищо, защото тя е Алауи [от религиозната група на Башар Асад].

We (Kurds) suffered the most. / Ние (кюрдите) страдахме най-много.

But still we would give up freedom of speech over forcing us to adopt Islamic lifestyle. / И въпреки това, бихме се отказали от свободата на словото пред това да ни принудят да приемем ислямски начин на живот.

Assads are criminals / Семейство Асад са престъпници

We need to get rid of them / Трябва да се отървем от тях

We need dеmocracy / Нужна ни е демокрация

But my people got it wrong.. they think revolution is: let’s replace Alawi dictatorship with Sunni one. / Но моят народ го разбра погрешно … те смятат, че революцията се състои в това да заменим диктатурата на алауитите с диктатурата на сунитите.

As Bashar tries to make things [look] shiny in Syria and like everything is alright.. his opposition makes anyone who is neutral pro-Assad. / Тъй като Башар се старае да показва една лъскава картина за Сирия, сякаш всичко е наред … неговата опозиция кара всеки неутрален да се превърне в поддръжник на Асад.

I always tell people it was too early for political revolution.. we need social revolution first, otherwise the result is Syria currently. / Винаги казвам на хората, че е твърде рано за политическа революция … нуждаем се първо от социална революция, иначе резултатът е Сирия в момента.

You didn’t think I was pro-Asad! / Нали не си мислиш, че съм про-Асад?

I am the most peaceful person on earth 😀 / Аз съм най-миролюбивият човек на земята.
Question: So you think the majority of Syrians are still too conservative? / Мислиш, че мнозинството сирийци все още са твърде консервативни?

The old generation. / Старото поколение.

Before the revolution real feminism was peaking. / Преди революцията истинският феминизъм беше във възход. 

New values were presented. / Срещнахме се с нови ценности. 

Don’t forget you have  Christians (all streams), Kurds (all streams), Druz,  Alawi. / Не забравяй, че имаме християни (от всякакви деноминации), кюрди (от всякаки групи), друзи, алауити.

These all are not pro-revolution. / Никой от тези не подкрепя революцията.

Doesn’t mean they are pro-Assad. / Това не означава, че подкрепят Асад.

But it means that the current opposition doesn’t suit them! / Означава, че сегашната опозиция не ги устройва!

Of course Assad is not innocent!! He is a baby killer.. he is a tyrant, BUT given the options I have now… I prefer him. / Разбирасе, че Асад не е невинен!! Той е детеубиец … тиранин, НО предвид изборите, които имам сега … предпочитам него.

 

HE (her brother): / ТОЙ (брат й)

Assad is whitewashed by Islamists , yes absolutely he is. It was unarmed protests; then he let all Islamic extremists go out of the prisons to lead the revolution and the protests and make them armed to tell the world , „Look it is not revolution, they are terrorists attacking me „. Now who is the main reason of what happened in Syria , without doubt Alassad. He thinks that Syria is something he and his family own 😏  / Асад изглежда невинен заради ислямистите, абсолютно. Започнаха невъоръжени протести; после той освободи всички ислямски екстремисти от затворите за да поведат революцията и протестите и ги въоръжи за да покаже на света: „Вижте – това не е революция, те са терористи, които ме атакуват.“ Кой е основната причина за това, което се случи в Сирия? Без съмнения Асад. Той смята, че Сирия е нещо, което той и семейството му притежават.

He killed a lot of civilians, he destroyed the country, and my sister still says I prefer him. / Той изби много цивилни, той разруши страната, а моята сестра все още казва, че го предпочита.

SHE: / ТЯ

Then do you prefer Nusra?? Or maybe Jaish Al-fatah? В такъв случай, ти Ал Нусра ли предпочиташ? Или Джаиш Ал-Фатах?

HE: / ТОЙ

I would say: which one do you prefer: the assassin or the rapist „violator“ ? / Аз бих казал: кого предпочиташ – убиеца или изнасилвача?

Пострадалите от Хитрино – нужди и помощ

Село Хитрино, област Шумен, е евакуирано след взривяването на влакови цистерни, преминаващи през селото. Изведени са около хиляда души. В селото все още текат обезопасяващи операции.

Хората, които нямат близки, у които да се настанят, са настанени в кризисен център в Шумен. В центъра има 100 места. Няма информация дали са запълнени и дали има хора, които са останали без подслон. Няма информация дали хората в тези кризисни центрове имат нужди, които държавата не успява да покрие и какви са те.

Част от жителите на селото са получили еднократна помощ чрез Агенцията за социално подпомагане, в размер на 325 лв. Продължават да се обработват документи и да се изплащат суми.

OFFNEWS: „26 нови жилищни сгради ще бъдат вдигнати отново в Хитрино. Това каза пред журналисти финансовият министър Владислав Горанов. На извънредно заседание в понеделник правителството взе решение за отпускане на 10 млн. лв. за нови жилища на останалите без дом при взрива в Хитрино.

Това, с което разполагаме като анализ е 26 напълно негодни за обитаване жилищни сгради, които трябва да бъдат построени наново, каза Горанов, цитиран от „Фокус“.“

Възможност да помогнете чрез изпращане на пари:

 

Доброволци започнаха да се самоорганизират за да помагат на пострадалите.

БЧК Варна приемат помощи в свой пункт.

Във Фейсбук са налични две групи:

Заедно за Хитрино и Събиране на доброволци за помощ на хората в с. Хитрино.

Започнала е и активност на страницата на Народна гражданска защита.

Съставя се списък с пунктове, в които се събират помощи и възможности за превоз,  а също и доброволци, какво се събира и пр.

В София можете да се включите в акцията на адв. БекирскаАдресът за събиране на вещите е гр. София, ул. „Позитано“ 140 – всеки ден между 8:30 – 9:30 ч., както и между 18:30 и 19:30 ч. Моля всяка пратка да е добре опакована, за да се транспортира безопасно. Тел. 087 6060028 и 087 9090695.

В областна управа Шумен оперира кризисен щаб – Областен щаб за защита на населението при бедствия и аварии, който координира всички действия за подпомагане на пострадалите жители на Хитрино. Телефонът му е: 0885 921 778

От кризисния щаб дават следната информация за нуждите:

 • трайни храни, които не е нужно да се съхраняват в хладилник (без брашно!), минерална вода бутилирана – това да се праща в село Венец, общината, до многофункционалната зала.
 • Завивки, дрехи, битови уреди и принадлежности – това да се праща в областна управа, Шумен

 

До месец куриерските пакети, адресирани до кметството и жителите на Хитрино, или до кризисния щаб в село Тимарево ще се приемат като служебни. Това означава, че подателите няма да заплащат за пощенските услуги, стана ясно от думите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Човек, който поддържа връзка с кризисния щаб е Милен Овчаров от Шумен, тел. 0878956933, e-mail: bmilen@mail.bg

Можете да се свържете с него по телефона или по мейл ако искате да станете доброволци на терен, като уточните в кои дни и оставите телефон за връзка.

От община Хитрино дават следната информация:

В кметството в село Тимарево, можете да изпратите храна и вещи от първа необходимост.

На сайта на община Хитрино може да видите и банкова сметка, която е публикувана по-нагоре в настоящата страница.

Повече информация за желаещите да доброволстват: 

Пловдив 112, най-добре екипираната и обучено доброволно формирование препоръчва следната задължителна минимална екипировка: каска, ръкавици, топли водоустойчиви дрехи за студено време, високи обувки тип кубинка. Препоръчително е набавянето на полулицева маска с филтри. Ако самите те се включат, ще са екипирани със следните неща: зимно облекло + водоустойчива шуба, обувки тип кубинка + ботуши със метално бомбе и подметка, защитна полулицева маска и ВДА (въздушен дихателен апарат), противосрезни ръкавици, медицинска раница, фенери, радиостанция, гпс навигация и други, а също така и автономна храна за поне 48 часа. Във Фейсбук групите, в които се събират доброволци се препоръчват и лопати.

Не всички доброволци смятат, че е нужна толкова специална екипировка, обаче.

НА ТОЗИ ЕТАП НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДОБРОВОЛЦИ! Възможно е да не бъдат допуснати и на по-късен етап, ако не са специално подготвени и обучени. Ще бъдат допуснати само с позволение на кмета.

***

Не се открива страница или какъвто и да е канал, в който да има точна, актуализирана и обобщена информация за нуждите на пострадалите, всички начини да се помогне и пр.

Моля, ако откриете допълнителна информация по темата, оставете коментар или ми пишете за да актуализирам тази публикация.

НОВИНИ:

Брюксел отпуска 10 милиона евро за Хитрино.

„Парите са от програмата за развитие на селските райони. За разлика от другите проекти по тази програма, средствата те ще бъдат насочени целево и ускорено към общита Хитрино, каза Танева. Тя посочи, че селото вече има проектна готовност за строеж на пътна и улична мрежа, на водоповод и канализация за общо 8 милиона лева.

За възстановяването на обществени сгради и домове проектите ще се изработват тепърва.“

Споделен опит от Аспарухово:

„освен 325 лв еднократна помощ , която общината е длъжна да им плати в този случай /което веднага и направи/ – имат право да искат средства от държавата у като ПОДАВАТ МОЛБИ В АГЕНЦИЯТА /навремето това беше м-во/ по БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, които управляват ФОНДА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕДСТВИЯ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, който обикновено се поддържа в 48 милиона лева актив. Това не е майтап – Аспарухово беше първото бедствие, откъдето изскочиха всички тези възможности. Отделно от същия фонд и социалния фонд на семействата на загиналите там отпуснаха по 10 000 лв на загинал човек, което не върна хората и дечицата, но помогна на другите техни братчета и сестричета да оживеят“

Стартираме „афганистанско“ училище в бежанския лагер в Харманли / Opening an „Afghan“ school at the refugee camp in Harmanli

(Find English translation below)

Работим по създаването на училище в „афганистанската” част на бежанския лагер в Харманли. Там има около 200 деца, от Афганистан и Иран.

Една учителка от Афганистан желае да обучава широк възрастов диапазон, започвайки от две годишните деца, на фарси / дари и пащу. Тя ще се занимава с ограмотяване на тези езици, математика, природни науки, география, история и изобразитеолно изкуство. Иска да направи училището интересно и стимулиращо.

Започваме почти от нулата – с един дарен употребяван лаптоп и една малка чанта с материали. Надяваме се, че скоро ще имаме достъп до някогашната ми класна стая и ще проверим какво е запазено от материалите, които оставих там след приключването на последното академично училище, което се ръководеше от бежанци и моето „пенсиониране” от лагера.

На този етап се нуждаем от следните материали:

 • Илюстровани детски книги на дари / фарси и пащу
 • Разкази на дари / фарси и пащу, подходящи за тийнейджъри
 • Енциклопедии и учебници на английски
 • Работни книжки за предучилищна възраст на английски / български, които са интересни и можем да адаптираме. Би било добре да имаме повече бройки, така че всяко дете да има своя.
 • Големи листове ламарина, които да поставим на стените като магнитни дъски
 • Магнитна хартия
 • Детски строители с тухлички, които не са от най-дребните и няма опасност с тях да се задавят малки деца
 • Строители от дървени плочки
 • Мозайки
 • Бял кадастрон
 • Образователни плакати – на английски, но може и на фарси/дари и пащу
 • Моливи, химикали, пастели, флумастери, гуми, бои, четки – всичко, което става за писане и рисуване
 • Цветна хартия, ножици, лепила, тиксо
 • Книжки за оцветяване
 • Принтерна хартия
 • Шаблони с всякакви фигури
 • Тетрадки – с широки и с тесни и широки редове
 • Дебела постелка за част от пода, където децата могат да седят и да играят
 • Играчки и материали, които не сме споменали, но смятате, че може да са полезни и интересни (моля свържете се с нас за да обсъдим)

EN

We are working on opening a school in the “Afghan” part of Harmanli refugee camp. There we have roughly about 200 children, both Iranian and Afghan.

An Afghan female teacher is prepared to teach a wide age range of children (starting from 2 year olds) in both Dari and Pashto.  She is going to teach literacy skills in both Dari and Pashto, mathematics, science, geography, history, art.  She is keen on making this school interesting and stimulating.

We are starting from scratch – with a donated second-hand laptop and small bag of materials. Hopefully, we will soon have access to my former classroom and figure out what has been preserved from the materials I had left there after the last school run by refugees closed and I “retired” from camp.

At this point we need the following materials:

 • Illustrated books in Farsi / Dari and Pashto
 • Some stories suitable for teenagers in Farsi / Dari and Pashto
 • Encyclopedias and textbooks in English
 • Pre-school activity books in English / Bulgarian which are interesting and we could adapt. It would be nice if we have more of the same type, so that children have their own.
 • Large tin sheets we could put on walls to use for magnets
 • Magnetic paper
 • Plastic brick construction kits (not the tiniest one so that young children do not choke on them)
 • Wooden plate kits
 • Mosaics
 • Thick poster paper – white
 • Educational posters – in English and / or Dari/ Farsi and Pashto
 • Pencils, pens, felt-tipped pens, pastels, water-color, brushes – anything that could be used for writing, drawing and painting, erasers
 • Color paper, scissors, glue sticks, adhesive tape
 • Coloring books
 • Printer paper
 • Stencils of all kinds of shapes
 • Notebooks – wide ruled / lined and manuscript lined
 • Thick cover for part of the floor so that kids can sit down and play
 • Some toys and materials we have not mentioned but seem interesting and useful to you (please contact us about them to discuss)