Карантина в лагера в Харманли / Quarantine at Harmanli refugee camp

English text coming soon

Днес всички медии съобщиха, че лагерът в Харманли се затваря за карантина – заради кожните и други заболявания, с които нашумя напоследък. Всъщност още преди повече от 2 месеца бяхме уведомили Министерството на Здравеопазването за наличието на краста и бълхи, както и за невъзможността на лекаря да отдели време да обслужва болни, тъй като по-голямата част от времето му е заета с прием на новопристигащите. Бяхме повдигали въпроса и пред Държавната агенция за бежанците. Доскоро проблемът беше отричан, а гласност получи едва когато една общинска съветничка от Харманли реши да вдигне повече шум.

В момента в лагера в Харманли отдавна няма топла вода. Няма отопление. Огромна част от бежанците нямат чаршафи, а само по едно одеяло. Хората са повече от наличните легла и някои от тях спят на пода – не на матрак на пода, а на самия под. Няма чували или кофи за смет вътре в сградите. Няма метли, лопати, палки и препарати, с които хората да си чистят сами. Защо не си купят? Защото много от тях нямат пари. Окачените тавани продължават да падат.

След като в медиите чухме най-различни версии за броя на лекарите в този лагер, това което знам със сигурност от бежанците е, че някои от тях от месец и половина се опитват да се доберат до лекар и всеки ден ги отпращат с думите: „Ела след час. Ела утре.“ Който няма пари за лекарства, и да се сдобие с рецепта, няма как да я изпълни.

Дали всичко това ще се промени по време на карантината?

Струва ми се, че тази карантина се прави само за да бъдат успокоени жителите на Харманли, но дори самите те не вярват, че карантината ще бъде успешна. Притесняват се, че бежанците ще излизат през оградата и се заричат ако видят такива случаи, да докладват на полицията.

Всъщност, забрани за излизане за успокояване на духовете е имало и преди и всеки път са правили ситуацията на бежанците още по-тежка. Ето какво очаквам да се случи сега: ще влизат специални хора отвън за да продават храна и други стоки на силно завишени цени – на тези, които могат да си позволят. Така че някои хора, които сега са можели все пак да си позволят да си купят неща от магазини навън, вече няма да могат да си позволят.  А тези, които така и така нямат пари и си гладуват (с порции от рода на сантиметър яхния и едно арабско хлебче, тип палачинка – 2 пъти на ден), ще продължат да си гладуват.

Всъщност ако лагерът бъде затворен за 2 седмици и НАИСТИНА хората бъдат лекувани, а условията се подобрят, би било прекрасно. Но след три години доброволчество в Харманли, ми е много, много трудно да повярвам.

Реклами

7 thoughts on “Карантина в лагера в Харманли / Quarantine at Harmanli refugee camp

 1. Pingback: Harmanli’s refugee camp under Quarantine | Bordermonitoring Bulgaria

 2. Набързо редактирах един превод от Гугъл, надявам се и на теб да ти е полезен с нещо:

  Today all media reported that the camp in Harmanli is closed for quarantine – because of skin and other diseases, which caused a sensation lately. In fact, even more than two months ago we had informed the Ministry of Health for the presence of scabies and fleas, as well as the inability of physicians to find the time to serve the sick, as the majority of their time is occupied with the intake of new arrivals. We rose the issue in front of the State Agency for Refugees as well. Until recently, the problem was denied, and it received publicity only when a municipal councilor of Harmanli decided to raise more noise.

  Currently the camp in Harmanli there is no hot water. No heating. The vast majority of refugees do not have bedsheets, just a single blanket. People are more than beds available and some of them sleep on the floor – not on a mattress – on the floor itself. There are no bags or bins inside buildings. No brooms, shovels, batons and washing liquids for people to clean themselves. Why don’t they buy? Because many of them have no money. Suspended ceiling tiles continue to fall.

  We’ve heard heard various versions about the number of doctors in this camp by media. What I know for sure from refugees: some of them trying to get to the doctor every day for a month and a half. They would send them back with the words: “ Come in an hour. Come tomorrow.“ Whoever he has no money for medicine, and to obtain a prescription, can not follow it.

  Whether all this will change during the quarantine?

  It seems to me that this quarantine is done just to reassure residents of Harmanli, but even they themselves do not believe that the quarantine will be successful. They worry that the refugees will go over the fence and vow to report to the police if they see any such cases.

  In fact, there were exit bans to calm the spirits before as well, and each time they made the situation of the refugees even worse. Here’s what I expect to happen now: selected individuals will enter to sell food and other goods at highly inflated prices – to those who can afford. As a consequence some people that were still able to afford to buy things from shops outside, will no longer be able to. And those who had no money anyway and were starving (with meals like one centimeter of stew and an Arab bread, pancake type – 2 times a day), will continue to starve.

  In fact, if the camp had been closed for two weeks, sick people are _really_ treated and the conditions improve, it would be wonderful. But after three years of volunteering in Harmanli, it’s very, very hard for me to believe it.

 3. аветославе ти си типично продухан религиозен плъх – бил християнин а иска за бежанците „отрова в храната-цианкалий и най вече пълни,заредени вишки с картечници по границата,през 20 метра и стрелба на месо!!“ еи заради такива луди хора като аветослав тоя свят е в пълен хаус! хем прости и побъркани хем се врът най отпред и и скат да командват ….бих те наврял в някоя шахта ако те знам кой си, аз не съм „религиозен “ като теб

 4. Госпожа Ани,
  Вие явно добре познавате госпожа Лидия, защото й говорите на ти и знаете точно какви доходи и от къде получава. Бихте ли могли да ни дадете повече подробности?

 5. Ани, този коментар говори за Вас много повече, отколкото говори за Лидия. Не е необходимо човек да я познава, за да види, че повечето от написаното за нея са безмислици. Говоренето за хората от Харманли и бедните българи е само подменяне на темата, защото двата проблема нямат общо и решенията им са независими едни от други. Ако има общо между двете, то това е ние да си оправим престъпната държава.

Коментарите са изключени.