Отказвам се от номинацията си за Човек на годината / I cancel my nomination for Human of the year

(Find English translation below)

Бих искала Българският хелзинкски комитет да заличи номинацията ми за конкурса Човек на годината.

Както знаете, бях номинирана заради доброволческата си дейност в помощ на бежанците.  В продължение на една година имах възможността да наблюдавам работата на БХК като организация, наета от ВКБООН (Върховният комисар на ООН за бежанците) за да осигурява правна помощ на бежанците.

През тази година работата на БХК в тази област не отговаряше на собствените ми стандарти за качество, но никога не съм коментирала това публично, защото съм искала доколкото е възможно да работим заедно. Моите опити, обаче, се възприемат като натиск, който пречи на работата им.

Не мога да приема, че е допустимо работата на БХК в тази област да бъде непрозрачна и независими представители на гражданското общество да не бъдат допуснати да допринесат със своя труд, време и познания за да се осигури максимално ефективна защита на толкова уязвими хора като бежанците.

Вероятно нямаше да споделя всички тези неща ако не се бях сблъскала и с конкретен случай, в който бежанци, които се нуждаят от спешна висококачествена юридическа помощ, са притискани да се откажат писмено от правна помощ от БХК.  Причината е, че съм привлякла за тях безплатната помощ на един от най-добрите адвокати в страната, на когото БХК писмено отказаха да сътрудничат.

За мен е недопустимо правозащитна организация не просто да не помага за осигуряването на най-ефективната правна защита, но и да го прави в случаи, в които получава обществено финансиране за това. Не е допустимо желаещите да помагат безвъзмездно да бъдат възприемани като конкуренти, които следва да бъдат елиминирани, особено с цената на човешко страдание.

EN

I would like the Bulgarian Helsinki Committee to delete my nomination for their annual competition Human of the Year.

As you know, I was nominated because of my volunteer work with refugees. I have had the opportunity to observe the work of Bulgarian Helsinki Committee as an organization contracted by the UNHCR to provide legal aid for refugees.

Throughout this year BHC have never been up to my personal quality standards, but I have never discussed that in public as I have always wanted us to collaborate with BHC as much as it is possible. However, my attempts to cooperate are perceived as pressure which disrupts their work.

Probably I would not have shared this if I had not come upon a case, in which refugees who need urgent high quality legal aid were pressed to sign a declaration with which they are refusing legal aid from BHC. The reason why they were pressed to do that was that I had enlisted the free of charge help of one of the best lawyers in Bulgaria, whom BHC sent a written refusal to cooperate.

I do not find it acceptable for a human rights organization not to assist in providing the most efficient legal aid, but I think it is even worse to do that in cases when it receives public funding for that. I do not find it acceptable people who are willing to help without expecting any remuneration whatsoever to be perceived as competitors who have to be eliminated, especially at the expense of human suffering.

 

Реклами

Защо да гласувате за мен / Why vote for me

НОВО!!! Днес помолих БХК да заличат номинацията ми. В днешна публикация в блога си обяснявам защо.

NEW!!! Today I asked Bulgarian Helsinki Committee to delete my nomination and explained why in my blog.

(Find English below)

Ние, доброволците, които помагаме на бежанците сме обикновени хора и помагаме, защото бежанците силно се нуждаят от помощ.

Днес в света им много повече бежанци от всякога и като наблюдаваме настоящите събития, виждаме, че ще има още много повече. Бежанците страдат не само защото са били принудени да се разделят с живота, който са изградили и да се хвърлят в неизвестността, рискувайки живота си; те страдат и заради това, защото в повечето страни те са нежелани, неприемани и отново превръщани в жертви. Нечестни и некомпетентни политици (подпомогнати от медиите) се възползват от ситуацията им и ги превръщат в изкупителни жертви, насочвайки недоволството на гражданите и изливайки го върху „пришълците”. Ето защо нашата кауза e толкова непопулярна.

Някои хора вероятно смятат, че ние се хвалим, когато говорим за доброволческата си работа, но някои от нас вярват, че трябва да го правим по няколко причини – за да покажем на хората истината за бежанците, да привлечем повече помощ за тях, да покажем на хората, които почти са изгубили вярата си в любовта и добротата, че те не са победени и изчезнали завинаги.

Номинирана съм за наградата „Човек на годината” и ви моля да гласувате за мен за да подкрепите каузата ми, защото бежанците отчаяно се нуждаят подкрепа. Като гласувате за мен, ще направите обикновените помагащи като мен по-силни, тъй като ще спечелим повече доверие и популярност и така повече подкрепа. Освен това, държавните и международните институции ще знаят, че обикновените хора са важни и не бива да бъдат пренебрегвани, а следва да бъдат възприемани като равностойни партньори когато се решават проблеми, засягащи хората. Ще подкрепите и насърчите други обикновени хора и ще им покажете, че могат да променят нещо.

Кой и защо ме е номинирал можете да видите на тази страница – в червеното поле. Как можете да помогнете за каузата можете да видите в синята част на страницата, под червената. Можете да гласувате като кликнете върху черния бутон под снимката ми.

(English)

We, volunteers who help refugees, are ordinary people and help because our help is badly needed.

Nowadays the world has many more refugees than ever, and as we observe the current events, we can see that it will have many, many more. Refugees suffer not only because they were forced to quit their lives and plunge into the unknown, risking their lives but also because in most countries they are unwanted, unwelcome and victimized. Dishonest and incompetent politicians (assisted by media) take advantage of their situation and turn them into scapegoats, finding ways to channel people’s discontent and pour it onto “aliens”. Here is why our cause is so unpopular.

Some people might think we are boasting when we talk about our volunteer work, but some of us believe that we have to do that for several reasons – to show people the truth about refugees, to attract more help for them, to show people who have almost lost faith in love and goodness that these have not been defeated into extinction.

I was nominated for the annual award “Human of the year”, and I would like to ask you to vote for me and to support my cause because refugees badly need support. By voting for me, you will empower ordinary helpers like me as we will gain more credibility, popularity and support. Besides, government institutions and international institutions will know ordinary people matter and should not be ignored but perceived as equal partners in solving any kind of problems regarding people. You will also empower other ordinary people and show them that they can make a difference.

I was nominated, by Valeria Ilareva, an immigration lawyer, a human rights activist who has helped refugees for many years. She has given her reasons why in the red field. In the blue one below I have written how you could help the cause:

Refugees are vulnerable people in a difficult situation. The Bulgarian state is still learning how to help them in the best way. Bulgarian society is still learning how to be kind to them. We, volunteers, every day come upon new needs and issues, and we do not have ready solutions. If you want to help refugees and people who help them (both volunteers and institutions), follow my blog https://lydblog.wordpress.com/ and join the Facebook group “Friends of Refugees” https://www.facebook.com/groups/585850168115019/ or e-mail me at lyd.students AT gmail.com Everyone could be useful – even if he does not have the opportunity to donate or volunteer – it is enough to share with as many people as possible information about our cause. Thank you.

If you would like to vote for me, please click on the black button under my photo.