Спешно търся квартира за майка с дете / Urgent! Mother and child looking for accommodation

(Urgent!!! Find English below!)

СПЕШНО! Майка с дете на около 2 години. От африкански произход, християнка, пребиваваща легално в България, говореща добър български, английски и френски. Търси жилище под наем – боксониера, гарсониера, стая в апартамент. СОФИЯ. Някой да може да помогне? Досега все й отказват, защото е чужденка, но не от Запад. В момента живее на хотел, което е доста скъпо за нея. Моля, споделяйте тази информация!

English:
URGENT! Mom with a 2 year old child – African, Christian, living legally in Bulgaria, speaking good Bulgarian, English and French – needs to rent a room or a small apartment in SOFIA. Can anyone help? So far she has been refused because she is a foreigner and not from the West. She is living in a hotel now, and that is too expensive for her. Please, share the information!

Реклами

Добър прецедент в Държавната агенция за бежанците / A good precedent in the State Agency for Refugees

(Find English below)

Щастлива съм да споделя, че участвах в създаването на прецедент в ДАБ (Държавната агенция за бежанците). Бих искала да благодаря на юристите, които ни посъветваха, служителите на ВКБООН (Върховният комисариат за бежанците) , които посредничиха с ДАБ и служителите на ДАБ, които се съгласиха и съдействаха.

Ето проблемът, на който намерихме решение:

Когато търсещи закрила биват интервюирани, те трябва да подпишат записките, водени по време на интервюто (протокол). Въз основа на тези записки ДАБ взема своето решение да предостави или да откаже статут. По-късно, ако търсещият закрила обжалва решението, съдът също базира решението си на тези записки. Ето защо те са толкова важни, а още по-важен е подписът. Той показва, че търсещият закрила декларира, че е казал точно тези неща.

Проблемът, обаче, е в това, че търсещите закрила подписват записки, написани на български език. Според Закона за убежището и бежанците, Член 29, търсещите закрила имат право на преводач или тълковник. ДАБ осигурява преводачи по време на интервютата, и тези преводачи превеждат устно записките.  Понякога, обаче, търсещите закрила съобщават, че усещат, че преводачите не са ги разбрали правилно или не са представили правилно историите им. Те имат право да помолят интервюистите (чрез преводачите) да коригират записките. Въпреки това, те понякога смятат, че при тази корекция отново не получават точен превод, така че могат да откажат да подпишат записките. Имат това право.

Юристите казват, че търсещият закрила има право да получи писмен скрипт от интервюто на собствения си език и да го подпише, а след това преводачът да предостави български вариант на интервюиста. Отлична идея е търсещият закрила да настоява да бъде направен аудиозапис на интервюто, така че лесно да може да се транскрибира. Това, обаче, все още не се практикува в ДАБ. Освен това, не е приложимо в случаите, когато търсещите закрила са неграмотни.

Наскоро ДАБ реши да приложи трети вариант, който се основава на член 56 от Конституцията на Република България, който гласи, че всеки гражданин има право на защита, когато неговите права са нарушени или има опасност да бъдат нарушени. Освен това, Конституцията казва, че гражданите могат да посещават държавни институции, придружени от защитник. Някои хора смятат, че този защитник трябва да бъде адвокат, но Конституцията не прави такова уточнение. Въпреки, че търсещите закрила не са български граждани, те имат същите права и задължания, както и българските граждани, освен ако някой друг закон не упоменава изрично случаи, в които нямат.

Ето защо беше съвсем законно аз да присъствам на интервюто на търсещ закрила и да бъда в ролята на негов защитник. Подписах същите декларации и протоколи като него и бях там за да се уверя, че преводът е правилен и че записките се водят коректно.

Бих искала да насърча всички, които помагат на бежанците да не се страхуват да предлагат иновативни решения на ДАБ, след като проверят законността им. Противно на очакванията на много хора за държавните институции, този случай показва, че ДАБ изглежда да е отворена за такива иновации, и аз се надявам, че ще продължи по този добър начин.

ENGLISH

I am happy to share that I took part in setting a precedent in the Bulgarian State Agency for Refugees. I would like to say “Thank you!” to the lawyers who advised us, the UNHCR officers who negotiated with SAR and the SAR officials who agreed and cooperated.

Here is the problem to which we found a solution:

When asylum seekers are interviewed, they have to sign the notes taken during the interview. On the basis of these notes SAR makes its decision to grant status to or to reject an asylum seeker. Later, if an asylum seeker appeals a decision, the court will base its decision on the notes. Here is why these notes are so important, and even more important is the signature. It shows that an asylum seeker declares he has said exactly these things.

However, asylum seekers are asked to sign notes written in Bulgarian. According to the Law for the Asylum and the Refugees, Article 29, asylum seekers have the right to be provided with a translator / interpreter or someone who could explain what is being said / written. The State Agency for Refugees provides interpreters during the interviews, and the same interpreters are supposed to interpret the notes for the asylum seeker. However, asylum seekers report that sometimes they feel interpreters have misunderstood and misinterpreted their stories. They have the right to ask the interviewers (through the interpreters) to correct the notes. Still, they do not always feel the interpretation in these cases is correct, so they might refuse to sign the notes. They have this right.

Lawyers say that an asylum seeker could be provided with a written transcription of his interview to sign in his own language, and then the translator could provide a Bulgarian version for the interviewer. It is a very good idea for an asylum seeker to insist on his interview being audio recorded so that a transcription could be made easily. However, SAR has not practiced this yet. Besides, it is inapplicable in cases of illiterate asylum seekers.

What SAR now chose to apply recently is a third scenario, which is based on Article 56 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, which says that every citizen has the right of defense when his rights are being violated or there is danger of violation of his rights. It also says that people could visit government institutions with a defender. Some people believe that a defender should be a lawyer, but the constitution does not specify that. Although asylum seekers are not Bulgarian citizens, according to Article 26, they have the same rights and obligations as Bulgarian citizens unless some other law specifies cases in which they do not have the same rights and obligations as Bulgarian citizens.

Here is why it was legal for me to attend an asylum seeker’s interview and act as his defender. I signed the same declarations and notes as he did, and I was there to make sure the interpretation was correct and the notes were properly taken.

I would like to encourage all people who help refugees to come up with innovative solutions, check them against the laws and suggest them to SAR. Contrary to what many people expect from government institutions, SAR seems open to such innovations, and I hope it keeps up the good work.