Приемане / Acceptance

pastrogor africans yard

(find English translation below)

Сирийците не са единствените, които търсят убежище в България. Всъщност хора от много други различни страни правят това от години – иракчани, афганци, африканци и др. Повечето българи, обаче, не са наясно с този факт и вярват, че ако търсещите закрила не идват от Сирия, те нямат основание да бъдат тук. В други страни, обаче, също има войни, както и преследване по много различни причини – от политически и религиозни убеждения до сексуална ориентация и т.н.

Държавната агенция за бежанците работи сравнително бързо по случаите на сирийци, но изглежда, че не работи толкова бързо по останалите. Хората, които не идват от Сирия имат чувството, че ги третират по различен начин, и някак получават посланието, че нямат никакви шансове да получат убежище в България. Ето защо някои от тях просто се отказват след като се опитват известно време да се регистрират като търсещи закрила тъй като чакат с месеци да стартират процедурите им; те или остават нелегално в България или се опитват нелегално да преминат в други страни.

Аз лично познаам хора, които биха били щастливи да останат в България и да се опитат да изградят живота си тук. Някои от тях наистина имат основателни причини да кандидатстват за убежище, но все повече губят надежда.

Един от африканците, които познавам, написа послание към българите и ме помоли да го споделя с колкото се може повече хора. Ето и посланието:

Би било хубаво ако Държавната агенция за бежанците разгледа молбите на хората от черна Африка и им даде шанс за втори живот. В лагерите има много черни африканци, чиито живот е спрял от години. Вярвам, че тези хора имат голям потенциал и ако им се даде шанс, те ще допринесат за развитието на България. Българи, ако ни дадете шанс за нов живот, ние ще ви покажем, че сме от същия биологичен вид, че не сме по-лоши, че не сме товар, а хора, които могат да допринесат за прогреса, мира и просперитета на България.

EN

Syrians are not the only ones who are seeking asylum in Bulgaria. In fact, people from many other countries have been doing so for years – Iraqi, Afghans, Africans, etc. Most Bulgarians, however, have not been aware of the fact, and they believe that if asylum seekers do not come from Syria, they do not have a good reason to be here. However, there are wars in other places in the world, as well as persecution for many reasons – from political / religious affiliation to sexual orientation, etc., etc.

The State Agency for Refugees works relatively fast on the applications from Syrians, but it does not seem to work as fast on other applications. Non-Syrians feel that they are treated in a different way, and somehow they get the message that they do not have any chance to be granted asylum in Bulgaria. Here is why some of them just give up after trying to register as asylum seekers or after registration as they wait for months for their procedure to start; they either stay in Bulgaria illegally or try to  illegally move on to other countries.

I personally know people who would be happy to stay in Bulgaria and try to build their lives here. Some of them have really legitimate reasons to apply for asylum, but they are losing hope.

One of the Africans I know wrote a message to Bulgarian people, and he asked me to share it with as many people as possible. Here it goes:

It will be nice if the State Agency for Refugees consider the Black Africans in giving them a chance for second life. There are many Black Africans in the camps whose  lives have stopped for years now. I believe that these people have alot in store and if given the chance they will deliver and contribute to the national development of Bulgaria. Bulgarians, if you give us a chance to a new life, we will show you that we are the same species, that we are not worse, we are not a burden but contributors to the progress, peace and prosperity of Bulgaria.

Реклами